Men's Basketball vs Bryant & Stratton Syracuse, Nov. 7, 2023